Algemene Voorwaarden - Webshop bezoekers en klanten

Artikel 1 Definities

 1. Greenhealthydealz is een eenmanszaak die zich ten doel stelt biologische en duurzame Producten en Diensten van zichzelf en van Aanbieders aan Klanten te leveren middels de Webshop.
 2. In de algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die Producten en/of Diensten afneemt in de Webshop van Greenhealthydealz.
 3. In de algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Greenhealthydealz en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In de algemene voorwaarden wordt onder 'Werkzaamheden' verstaan: alle door Greenhealthydealz en/of door haar ingeschakelde derden verrichte Werkzaamheden, van welke aard dan ook, verricht in het kader van de Overeenkomst.
 5. In de algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Greenhealthydealz en/of door Aanbieder aan Klant in de Webshop aangeboden Diensten.
 6. In de algemene voorwaarden wordt onder 'Product' verstaan: alle door Greenhealthydealz en/of door Aanbieder aan Klant in de Webshop aangeboden Producten.
 7. In de algemene voorwaarden wordt onder 'Aanbieder' verstaan: de externe partner van Greenhealthydealz die middels de Webshop van Greenhealthydealz zijn Producten en/of Diensten aanbiedt aan Klant, en die verantwoordelijk is voor de verzending en/of levering daarvan.
 8. In de algemene voorwaarden wordt onder 'Webshop' verstaan: het online platform van Greenhealthydealz waar Klanten Producten en Diensten kunnen bestellen.
 9. In de algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.greenhealthydealz.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Greenhealthydealz gesloten Overeenkomsten waarbij Greenhealthydealz Producten en/of Diensten aanbiedt.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Klant overeengekomen.
 4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Greenhealthydealz zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Als Greenhealthydealz gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten en/of Diensten. Greenhealthydealz kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Klant kan een bestelling plaatsen via de Webshop. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de bestelling door Greenhealthydealz wordt bevestigd.
 4. Als Greenhealthydealz een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Greenhealthydealz, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Greenhealthydealz deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Greenhealthydealz verschaft een Website en een Webshop waar Producten en/of Diensten van Greenhealthydealz zelf en van Aanbieders kunnen worden aangeboden aan Klanten.
 2. Greenhealthydealz zal zich naar beste vermogen inspannen de Website en Webshop met zorg te onderhouden.
 3. Greenhealthydealz heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Greenhealthydealz aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Greenhealthydealz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Greenhealthydealz zijn verstrekt, heeft Greenhealthydealz het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
 5. Indien voor het leveren van de Producten en/of Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Greenhealthydealz hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Greenhealthydealz dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Greenhealthydealz en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Greenhealthydealz op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Greenhealthydealz en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Greenhealthydealz is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Greenhealthydealz goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Greenhealthydealz bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Greenhealthydealz gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Greenhealthydealz vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Greenhealthydealz op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. De bedragen op de Website en in de Webshop zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 2. Greenhealthydealz heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling via de Webshop geschiedt middels iDeal, Creditcard, PayPal of een voucher.
 4. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Greenhealthydealz mede te delen.
 5. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien Greenhealthydealz besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Vouchers

 1. Klant kan via de Webshop van Greenhealthydealz vouchers kopen. Na betaling bevestigt Greenhealthydealz de koop van de voucher door de voucher in het persoonlijke accout van Klant te plaatsen.
 2. De voucher kan worden verzilverd bij de externe partner van Greenhealthydealz. Het Product of de Dienst kan worden opgehaald of uitgevoerd bij de betreffende externe partner of kan volgens afspraak worden geleverd.
 3. De voucher kan tevens worden verzilverd door de aankoop van Producten en/of Diensten in de Webshop.
 4. De geldigheidsduur van een voucher is beperkt en wordt per individueel aanbod bepaald door Greenhealthydealz of de externe partner. Klant wordt voor aankoop van de voucher op de hoogte gesteld van de geldigheidsduur.
 5. Elke voucher is voorzien van een uniek codenummer dat bij het verzilveren van de voucher zal worden gecontroleerd.
 6. Het is toegestaan de voucher over te dragen aan derden.
 7. Het vermenigvuldigen van of het aanbrengen van wijzigingen aan de voucher wordt beschouwd als fraude en is ten strengste verboden.
 8. Tenzij anders aangegeven, kan de voucher slechts eenmaal worden gebruikt.
 9. Tenzij anders aangegeven, kunnen vouchers niet in combinatie met andere aanbiedingen worden gebruikt.
 10. Wanneer de waarde van de voucher niet helemaal wordt gebruikt, zal de resterende waarde na het gebruik van de voucher komen te vervallen.

Artikel 9 Levering Producten

 1. De levering van Producten en/of Diensten van Aanbieder geschiedt middels de algemene voorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van Aanbieder. Greenhealthydealz stelt Klant in de gelegenheid kennis te nemen van deze algemene en/of leveringsvoorwaarden.
 2. De levering van Producten van Greenhealthydealz zelf geschiedt vanuit Sint Odiliënberg.
 3. Greenhealthydealz bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking van zijn Producten. Greenhealthydealz kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.
 4. De levertermijn voor Producten van Greenhealthydealz is 5 werkdagen. Deze termijn geldt slechts bij benadering, zoals gesteld in artikel 11.5.
 5. Indien een Product van Greenhealthydealz kwijtraakt tijdens de levering of beschadigd wordt ontvangen, wordt door Greenhealthydealz en Klant gezocht naar een passende oplossing.

Artikel 10 Herroepingsrecht

 1. Indien Klant de aankoop van een Product en/of Dienst van Aanbieder wenst te herroepen, geschiedt dit overeenkomstig de algemene voorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van Aanbieder. Greenhealthydealz stelt Klant in de gelegenheid kennis te nemen van deze algemene en/of leveringsvoorwaarden. De retourzending van Producten en/of Diensten van Aanbieder wordt gericht naar het retouradres van Aanbieder, niet naar Greenhealthydealz.
 2. Klant kan de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product van Greenhealthydealz gedurende een bedenktijd van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Greenhealthydealz mag Klant vragen naar de redenen van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn redenen verplichten.
 3. Herroeping geschiedt altijd schriftelijk. De herroepingsbrief dient u te sturen aan Greenhealthydealz, Veestraat 6, 6077GG Sint Odiliënberg of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een formulier om de aankoop te herroepen vindt u op de Website.
 4. Het herroepingsrecht uit lid 2 geldt, gezien de aard van het Product, niet voor Producten van Greenhealthydealz die een beperkte houdbaarheid hebben.
 5. Tijdens de bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met het Product van Greenhealthydealz en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 6. Na de bedenktermijn van 14 (veertien) dagen is kosteloze ontbinding van de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product van Greenhealthydealz mogelijk, indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van het Product schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt. Klant heeft de keuze om het Product kosteloos te laten vervangen of het betaalde bedrag teruggestort te krijgen.
 7. Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht met betrekking tot een Product van Greenhealthydealz, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Greenhealthydealz.
 8. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt Klant het Product van Greenhealthy terug. Klant zendt het Product van Greenhealthydealz terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Greenhealthydealz verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.
 10. Het gehele door Klant betaalde bedrag voor het Product van Greenhealthydealz, inclusief verzendkosten, wordt binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van het Product door Greenhealthydealz volledig teruggestort.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Greenhealthydealz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en in de Webshop en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Greenhealthydealz.
 2. Greenhealthydealz garandeert niet dat de Website en/of de Webshop en/of Producten en/of Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Greenhealthydealz is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Webshop en/of Producten en/of Diensten.
 3. Greenhealthydealz is niet verantwoordelijk voor de verzending en/of levering van Producten en/of Diensten van Aanbieder. Greenhealhydealz is slechts verantwoordelijk voor het aanbieden van de Producten en/of Diensten van Aanbieder in de Webshop. Greenhealthydealz is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van Aanbieder.
 4. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Greenhealthydealz is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 5. De levertermijn als genoemd in artikel 9.4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Greenhealthydealz nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Greenhealthydealz enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 6. Indien Greenhealthydealz aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Greenhealthydealz's verplichtingen met betrekking tot haar Werkzaamheden.
 7. Greenhealthydealz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste installatie en/of onjuist gebruik van de Producten en/of de Diensten.
 8. Greenhealthydealz is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Klant vrijwaart Greenhealthydealz voor aanspraken van derden.
 10. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Greenhealthydealz.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Greenhealthydealz kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de tekortkoming wordt veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Greenhealthydealz, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Greenhealthydealz zelf of een derde, storingen in of uitvallen van internet, storingen in of uitvallen van de telecommunicatieinfrastructuur, storingen in of uitvallen van het radiografisch circuit, netwerkaanval, stremming in het vervoer, staking, in- en uitvoerbelemmeringen, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, ernstige storingen in de systemen van Greenhealthydealz of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Greenhealthydealz overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Greenhealthydealz heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

 1. Greenhealthydealz biedt een garantie voor de Producten van Greenhealthydealz tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Greenhealthydealz de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Greenhealthydealz te worden gemeld.
 2. De garantie in lid 1 is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing op Producten en/of Diensten van Aanbieder. Klant kan echter wel klachten over de Producten en/of Diensten van Aanbieder melden aan Greenhealthydealz, die Greenhealthydealz naar het beste vermogen zal proberen op te lossen.
 4. De periode van garantie voor Producten van Greenhealthydealz is 12 (twaalf) maanden vanaf het tijdstip van levering, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren Producten en/of Diensten blijven het uitsluitend eigendom van Greenhealthydealz, totdat alle vorderingen, die Greenhealthydealz heeft of zal verkrijgen op Klant, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
 2. Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat Klant de feitelijke macht over de Producten verschaft, overgaan op Klant.

Artikel 15 Cookies en persoonsgegevens

 1. Greenhealthydealz maakt gebruik van cookies op de Website t.b.v. demografische en gebruiker gerelateerde statistieken en hiermee wordt informatie van technische aard geregistreerd, zoals het IP-nummer, type internetbrowser, etc.
 2. Door de aankoop van een Product of Dienst gaat Klant akkoord met het opslaan van persoonsgegevens door Greenhealthydealz, die deze gegevens gebruikt voor het toesturen van aanbiedingen of nieuwsbrieven van Greenhealthydealz. Klant is gerechtigd deze toestemming op elk moment, zonder opgaaf van reden, te herroepen, waardoor hij of zij geen aanbiedingen of nieuwsbrieven meer zal ontvangen van Greenhealthydealz. Deze herroeping dient door de consument per e-mail te worden verzonden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 16 Identiteit van Greenhealthydealz

 1. Greenhealthydealz is bij de KvK geregistreerd onder nummer 69513007 en draagt BTW-identificatienummer [nummer]. Greenhealthydealz is gevestigd aan de Veestraat 6 (6077 GG) te Sint Odiliënberg.
 2. Greenhealthydealz is per e-mail te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., middels de website www.greenhealthyealz.nl en telefonisch op +31 6 33 80 26 18.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Greenhealthydealz en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Greenhealthydealz en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.

Artikel 18 Vindplaats algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn te raadplegen middels de website www.greenhealthydealz.nl en zullen door Greenhealthydealz op verzoek kosteloos worden toegezonden.